Leave Your Message
Lentalar we bezegler

Kompaniýanyň tertibi

“Xiamen PC Ribbons & Trimmings Co., Ltd.” 2012-nji ýylda döredilip, Sýamen şäherinde ýerleşýär. Kompaniýamyzyň meýdany 1200 inedördül metr bolup, 35 işgäri bar. Dürli ýokary hilli lentalary we elde ýasalan lenta nagyşlarynyň köp görnüşini ýasamakda ýöriteleşýäris. Önümlerimiz sowgat gaplamakda, döwükleri bronlamakda, egin-eşik esbaplarynda we öý bezeglerinde giňden ulanylýar.
Bizde BSCI we Smeta 4 Sütün zawody bar, lenta önümlerimiziň hemmesi OEKO-TEX standart 100-e laýyk gelýär.
Biziň kompaniýamyz lenta we egin-eşik pudagynda baý tejribä eýedir. Esasy önümlerimizde grosgrain, atlas, mahmal, organza, aý tikişi, baý jyns we elastik lentalar, lentadan ýasalan ýaýlar, sowgat bilen örtülen lenta, şeýle hem saç ýaýy, saç gysgyçlary, saç dyrnaklary we kellä geýilýän eşikler bar. Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önüm liniýasyny döretmek üçin uly tagalla edýäris. 2016-njy ýylda ýörite dizaýn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 20,000 inedördül metr çaphana ussahanasyny taýýarladyk. Her dürli mahabat markasynyň nyşany lentasyny we dürli OEM önümlerini çap edip bileris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Professional satuw toparymyz we müşderi hyzmat toparymyz bar. Bizden halaýan önümleri alýandygyňyzy anyklamak üçin 100% müşderi kanagatlandyryş hyzmaty bar. Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk. Hyzmatdaşlygy ýola goýmak we biziň bilen ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki müşderileri mähirli garşylaýarys!

Näme üçin bizi saýlaň:


1. Professional gözleg we barlag topary
Programma synag goldawy, önümiň hili barada indi alada galmaň.
2. Önüm marketing hyzmatdaşlygy
Önümler dünýäniň köp ýurtlaryna satylýar.
3. Hiliň berk gözegçiligi
4. Durnukly gowşuryş wagty we sargytlary gowşurmagyň wagtyna gözegçilik.

Biz professional topar, agzalarymyzyň halkara söwdasynda köp ýyllyk tejribesi bar. Biz ylham we täzeliklerden doly ýaş topar. Biz bagyşlanan topar. Müşderileri kanagatlandyrmak we olaryň ynamyny gazanmak üçin ökde önümleri ulanýarys. Biz düýş görýän topar. Biziň umumy arzuwymyz, müşderilere iň ygtybarly önümler bermek we bilelikde gowulaşmak. Bize ynan, ýeňiş gazan.