Leave Your Message
gyz üçin barrette bilen atlas akymly saç ýaýy

Önümler

gyz üçin barrette bilen atlas akymly saç ýaýy

Gözel gyzlarymyzyň atlas ýaýly ýaýly saç klipleri bilen tanyşdyrmak! Hairokary hilli atlas materialyndan ýasalan bu saç aksessuarlary, islendik eşige nepislik we stil goşmak üçin niýetlenendir. 24 sm giňlikde, islendik waka üçin iň oňat jümle.

  Tanyşdyrmak owadan gyzlarymyzyň atlas ýaýly ýaýly saç klipleri! Hairokary hilli atlas materialyndan ýasalan bu saç aksessuarlary, islendik eşige nepislik we stil goşmak üçin niýetlenendir. 24 sm giňlikde, islendik waka üçin iň oňat jümle.

  Barrettli atlas lenta saç ýaýlarymyz, klassiki gara, owadan gülgüne we janly gyzyl ýaly 8 ajaýyp reňkde bar. Batyrgaý jümle ýa-da inçe aksent gözleýän bolsaňyzam, çaganyňyzyň stiline laýyk gelýän ajaýyp reňklerimiz bar. Saýlawymyzdan ajaýyp reňk tapyp bilmeseňiz, alada etme! Şeýle hem, şahsy islegleriňize laýyk reňkler hödürleýäris.

  Diňe ýaýyň reňkini saýlamak bilen çäklenmän, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ululygy hem saýlap bilersiňiz. Her bir gyzyň özboluşlydygyna düşünýäris, şonuň üçin ajaýyp laýyklygy we görnüşi üpjün etmek üçin ýaýlarymyzyň ululygyny sazlamak üçin çeýeligimiz bar. Has kiçi, has näzik ýaýy ýa-da has ulurak, has ýaýly ýaýy isleseňiz, size ýapyşdyk.

  Barrettler bilen atlas akymly saç ýaýymyz, ähli ýagdaýlar üçin ajaýyp aksessuar. Dostlaryňyz bilen tötänleýin tanyşmakda ýa-da ýörite çärä gatnaşmakda bolsun, bu ýaýyň aksessuarlary gyzjagazyňyzyň keşbine özüne çekiji we ýakymly täsir eder. Gämi dykyzlary, saçlary hakda alada etmegiň ýerine, güýmenmäge ünsi jemläp, ygtybarly we amatly bolmagy üpjün edýär.

  Saç gysgyçlary bilen atlas ýaýly ýaýymyz bilen kiçijik gyzyňyzyň stilini ösdüriň. Dürli reňkler, düzülip bilinýän görnüşler we ýokary hilli materiallar bilen bu saç aksessuarlary, islendik gyzyň şkafy üçin hökmany zat. Bu gün onuň keşbine çylşyrymlylyk we öwüşgin goşuň!
  saç ýaýy (1) p1isaç ýaýy (4) 3e6saç ýaýy (2) 1x3saç ýaýy (3) 09ksaç ýaýy (10) f9ssaç ýaýy (8)