Leave Your Message
Gyzlar üçin açar zynjyrly lomaý lenta ýaýlary

gyzyň saç ýaýy

Gyzlar üçin açar zynjyrly lomaý lenta ýaýlary

Iň täze önümimiz, gyzlar üçin açar zynjyry bilen lomaý grosgrain lenta ýaýlary! Gyzlar bilen gündelik ulanmak üçin döredilen ajaýyp ruhy aksessuar edýär

Düwmelere ýa-da halta açar halka we gysgyç bilen aňsatlyk bilen dakylýar

  Lomaý gyzlarymyzy açar zynjyrlar bilen tanyşdyrmak! Ajaýyp lenta ýaý açarymyz eýesi, gündelik zerur zatlara reňk we gyzykly reňk goşmagy halaýan islendik gyz üçin ajaýyp aksessuar.

   

  Qualityokary hilli grosgrain lentasyndan ýasalan bu açar lenta ýaýlary hem çydamly, hem ajaýyp. Açyk reňkler we ýakymly dizaýn, islendik düwmelere, sumka, gapjyk ýa-da gapjyga gözüňi özüne çekýär. Gyzyňyz üçin amaly, ýöne özüne çekiji aksessuar gözleýän ene-ataňyz bolsun ýa-da inwentaryňyza goşmak üçin ajaýyp eser gözleýän satyjy bolsun, açar lenta ýaýymyz iň oňat saýlawdyr.

   

  Her açar zynjyry, islendik halka ýa-da halka pugta berkidilen berk metal gysgyç bilen gelýär. Grosgrain lenta ýaýlary her ýaýyň görnüşi we ululygy birmeňzeş bolmagy üçin seresaplylyk bilen ýasalýar. Düwmeleriň zynjyry hem ýeňil we zatlaryňyza goşmaça köp zat goşmazdan götermek aňsat.

   

  Lomaý gyzlaryň açar zynjyrlary, grosgrain lenta ýaýlary dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar, nusgawy we owadan, oýnawaç we gülkünç. Simpleönekeý gaty reňkleri ýa-da polka nokatlary ýa-da zolaklar ýaly gyzykly nagyşlary halaýarsyňyzmy, saýlamaly dürli görnüşlerimiz bar.

   

  Bu açar lenta ýaýlary diňe bir owadan we ýakymly bolman, eýsem ajaýyp sowgatlar ýa-da oturylyşyklar hem edýär. Doglan güni, dynç alyşy ýa-da baýramçylygy bolsun, bu ajaýyp açar eýeleri her kimiň ýüzüne ýylgyryş hökman bolar.

   

  Bu ajaýyp we işleýän açar lenta ýaýlaryny kolleksiýaňyza goşmak mümkinçiligiňizi elden gidirmäň. Lomaý sargyt ýerleşdirmek we müşderileriňize bu ajaýyp esbaplara eýe bolmak mümkinçiligini bermek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!


  Açar zynjyrly lenta ýaý (23) y6rAçar zynjyrly lenta ýaý (11) 677Düwmeler (12) ubl bilen lenta ýaýAçar zynjyrly lenta ýaý (29) at güýjiDüwmeler bilen lenta ýaý (26) 5drAçar zynjyrly lenta (28) hsf